Webbio Logo

Privacyverklaring

Webbio BV, gevestigd aan Kerkenbos 1057 6546 BB Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://webbio.nl
Kerkenbos 1057
6546 BB Nijmegen
+31(0)24 8200 231
info@webbio.nl

Webbio BV heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, neemt contact op via: info@webbio.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Webbio BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webbio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Webbio BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Webbio BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Webbio BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van (potentiële) klanten: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor ze gebruikt worden, namelijk: contact op kunnen nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Webbio BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Webbio BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het volgende overzicht geeft aan met welke bedrijven wij gegevens delen en een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

CategorieBedrijfsnaam / entiteitDoelGegevens
Persoonsgegevens van klantenGoogle / Google WorkspaceContact opnemen met (potentiële) klanten
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Persoonsgegevens van klantenPipeDrive / PipeDrive CRMContact opnemen met (potentiële) klanten
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Gebruik van cookies

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Webbio BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@webbio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Webbio BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Webbio BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Webbio BV is ISO27001 gecertificeerd, wat een betrouwbaarheidsindicator betreffende het beveiligen van informatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@webbio.nl

Stuur een mail

info@webbio.nl

Direct bellen

024 820 02 31